Do uczniów LXX LO,


w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zawieszającą w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach, nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają plan pracy w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej w ww. okresie:
Przed Wami tematy zawierające problematykę zawartą w programie edukacji zdrowotnej dla liceów ogólnokształcących.
  • Waszym zadaniem będzie wybranie dowolnego tematu z zestawu poniżej oraz przedstawienie wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej.
Dokładna instrukcja:
1. dokonujemy wyboru tematu z przygotowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego zestawu tematów,
2. opracowujemy prezentację multimedialną,
3. przygotowaną prezentację wysyłamy za pośrednictwem LIBRUS-a do właściwego nauczyciela wychowania fizycznego (nie zapominamy o przedstawieniu autora).
  • Termin realizacji zadania ubiegnie 26 marca 2020.
  • Najlepsze prezentacje zostaną opublikowane na naszej stronie, będą dostępne dla uczniów naszego liceum.
  • Wybrane ze względu na wysoką wartość merytoryczną prezentacje zostaną ocenione celująco z maksymalną wagą „6”. Za przesłane prace zostaną przyznane oceny z aktywności.
  • Wybór i opracowanie tematu/zagadnienia jest obowiązkowe.

Lista tematów/zagadnień do wyboru


1. Sposoby dbania o zdrowie w różnych okresach życia człowieka.
2. Jak dbać o zdrowie obecnie i w najbliższej przyszłości?
3. Zdrowie w systemie wartości człowieka
4. Przykłady zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych z punktu widzenia dbania o własne zdrowie.
5. Czynniki sprzyjające i ograniczające naszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.
6. Czynniki sprzyjające i ograniczające naszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.
7. Pozytywne aspekty trudnych doświadczeń, sytuacje trudne i związany z nimi stres.
8. Moje mocne i słabe strony, czynniki sprzyjające i utrudniające pracę nad sobą.
9. Potrzeba rozwijania własnych możliwości w kontekście celów, jakie chcemy osiągnąć.
10. Planowanie swoich zajęć, zasady prawidłowego planowania czasu.
11. Obszary zdrowia, w których samobadanie i samokontrola jest możliwa i potrzebna.
12. Czynniki sprzyjające i przeszkadzające w realizacji zachowań profilaktycznych.
13. Prawa i obowiązki pacjenta, przykłady zachowań aktywnego pacjenta, łamanie praw pacjenta.
14. Cechy i funkcje stereotypu, zależności pomiędzy stereotypami a uprzedzeniami.
15.Co należy rozumieć przez prozdrowotny tryb życia?
16. Związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym samopoczuciem.
17. Choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość oraz sposoby zapobiegania im.
18. Relacja między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem.
19. Co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta.
20. Współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia.
21. Związek między zdrowiem a środowiskiem oraz świadome działania aby, tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.
22. Okres dojrzewania a wysiłek fizyczny.
23. Higiena osobista oraz higiena żywienia w kontekście prozdrowotnego stylu życia.
24. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie właściwych wyborów.
25. Choroby cywilizacyjne. Jak im zapobiegać?
26. Wychowanie przez sport. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
27. Walka z agresją w sporcie.
28. Jak dbać o zdrowie i urodę?